Западная Двина/Даугава. Одна река, три народа, одна судьба.

Западная Двина/Даугава. Одна река, три народа, одна судьба.

12 сентября 2020 года Центр научных и познавательных исследований «Русское Океанографическое Сообщество» в лице председателя учредительного собрания Андрея Подколзина и Латвийская ассоциация «Балтийское географическое общество» в лице председателя правления Илгарта Зейберта подписали соглашение о сотрудничестве по:
1) создание совместного документального фильма «Три народа — одна река, одна судьба!» про Латвийскую реку судьби Даугаву (Западная Двина), на всём её протяжении — от истока в Тверской области (Россия) до устьи в Рижском заливе (Латвия);
2) создание книги, посвященную 800-летию подписания архиепископом Ливонского ордена Альбертом договора о торговли, военном сотрудничестве и границах зон влияния с Киевская Русь князем Полоцка. Который впервые в истории Прибалтийских народов юридически регламентировал торговый путь по Даугаве из Скандинавии в Византию. Книга будет написана на трех языках: латышском, русском и английском;
3) организовать ежегодный Международный научно-культурный и спортивный фестиваль «Три народа — одна река, одна судьба!» — сплав по реке Даугаве (Западная Двина). Рассказывая участникам мероприятия об общей истории, культуре и торговле трех народов древней долины Даугавы (русских, белорусов, латышей), которая связывает нас с начала 9 века.

С уважением, председатель правления «Балтийского географического общества» И. Зейбертс (Рига, Латвия), и председатель учредительного собрания «Русского океанографического сообщества» А. Подколзин (Москва, Россия).

2020.gada 12.septembrī Zinātniskās un kognitīvās izpētes centrs «Krievijas okeanogrāfijas kopiena», tās vadītāja Andreja Podkolzina personā un Latvijas biedrība «Baltic geographic society», tās valdes priekšsēdētāja Ilgarta Zeiberta personā, parakstīja sadarbības līgumu par:
1) kopīgas dokumentālās filmas «Trīs tautas — viena upe, viens liktenis!» izveidi, par Latvijas likteņupi Daugavu (Zapadnaja Dvina) visā tās garumā — no iztekas Tveras apgabalā (Krievija), līdz tās ietekai Rīgas jūras līcī (Latvija);
2) izveidot grāmatu, kas būtu veltīta 800-tajai gadskārtai, kad Livonijas ordeņa arhibīskaps Alberts parakstīja ar Kijevas Krievzemes Polockas kņazu tirdzniecības, militārās sadarbības un ietekmes zonu robežu līgumu; kas pirmoreizi Baltijas tautu vēsturē juridiski regulēja tirdzniecības ceļu pa Daugavu no Skandināvijas līdz Bizantijai. Grāmata tiks uzrakstīta trijās valodās: latviešu, krievu un angļu;
3) katru gadu rīkot Starptautisku zinātnisku, kultūras un sporta festivālu «Trīs tautas — viena upe, viens liktenis!» — laivu nobraucienu pa Daugavas (Zapadnaja Dvina) upi. Izstāstot šī pasākuma dalībniekiem, par triju Daugavas senlejas tautu (krievu, baltkrievu, latviešu) kopīgo vēsturi, kultūru un tirdzniecību, kas mūs jau saista no 9.gadsimta sākuma.

Ar cieņu», «Baltic geographic society» valdes priekšsēdētājs I.Zeiberts (Rīga, Latvija) un «Krievijas okeanogrāfijas kopiena» vadītāj A.Podkolzins (Maskava, Krievija).